fbpx Skip to main content

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT NA OBIAD PO DUŻYCH ZAKUPACH”

 

  • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Promocja pod nazwą  „Rabat na obiad po dużych zakupach”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Wrocławska Akademia Kulinarna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław NIP: 899-272-09-18 Promocja odbywać się będzie w terminie od 07.09.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

Promocja prowadzona jest wyłącznie na terenie Galerii Dominikańskiej.

Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w restauracji Kuchnia Marche w Galerii Dominikańskiej oraz na www.kuchniamarche.pl.

 

  • 2. ZASADY PROMOCJI

 

W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy oraz paragon za zakupy w sklepie Carrefour w Galerii Dominikńskiej.

Kupon rabatowy można otrzymać wyłącznie w hipermarkecie Carrefour na terenie Galerii Dominikańskiej.

Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy za realizację zakupów w hipermarkecie Carrefour.

Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.

Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Kupon rabatowy uprawnia do otrzymania 20% zniżki wyłącznie w restauracji Kuchnia Marche w Galerii Dominikańskiej, zniżka nie przysługuje w innych lokalach Kuchnia Marche.

Kupon rabatowy uprawnia do 20 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora.

Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez przekazanie kuponu oraz okazanie paragonu za zakupy w Carrefour Galeria Dominikańska przed dokonaniem zakupu w restauracji Kuchnia Marche w Galerii Dominikańskiej.

Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.

Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

 

  • 3. REKLAMACJE

 

Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 07.09.2019 do dnia 30.09.2019 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 30.09.2019r.).

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

  • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

 

Leave a Reply