REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl

1.0 informacje ogólne

Znajdujesz się na stronie internetowej KuchniaMarche.pl Prosimy o uważne zapoznanie się z przedstawionymi przez nas warunkami, dającymi satysfakcjonującą możliwość użytkowania ze strony. Korzystając z serwisu użytkownik oświadcza że zapoznał się z warunkami korzystania z portalu i akceptuje zawarte w regulaminie informacje natury prawnej. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu KuchniaMarche.pl  jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

1.1 Niniejszy regulamin określa

1.1.1 prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

1.1.2 zasady korzystania z Portalu

1.1.3 zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Portalu

1.2 KuchniaMarche.pl zastrzega sobie prawo do

1.2.1 zmiany, korekty, dodawania lub usuwania poszczególnych części działu PRYWATNOSĆ w każdej chwili bez podania przyczyny.

1.2.2 o zmianach w dziale PRYWATNOŚĆ zastaną powiadomieni wszyscy użytkownicy portalu KuchniaMarche.pl poprzez zamieszczenie informacji w dziale REGULAMIN z podaniem dokładnej treści oraz daty publikacji, która jest jednocześnie datą obowiązującą nabranie mocy prawnej punktu który uległ zmianie.

1.2.3 brak akceptacji postanowień ustanowionych przez portal KuchniaMarche.pl uniemożliwia pełnoprawne korzystanie z serwisu

1.2.4 pytania i uwagi prosimy kierować na adres kuchniamarche@gmail.com

2.0 Informacje ogólne dotyczące serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl

Serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl jest serwisem stworzonym na potrzeby osób indywidualnych( do celów prywatnych) jak i na potrzeby komercyjne (obsługa firm)

W regulaminie pod pojęciem PORTAL rozumiemy serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl w odniesieniu do jego usług i zasad działania.

3.0 Własność intelektualna i przemysłowa serwisu gastronomicznego / portalu KuchniaMarche.pl

3.1 zawartość Portalu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej

3.2 materiały zamieszczone na stronie Portalu, jego wygląd, logo, struktura techniczna, kolorystyka, układ graficzny, skład tematyczny, rozwiązania koncepcyjne są własnością serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl

3.3 wykorzystywanie materiałów, zmienianie, modyfikacje i przekształcanie do celów komercyjnych jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela portalu KuchniaMarche.pl , wykorzystywanie w celów prywatnych jest dozwolone tylko w formie niezmienionej i prezentowanej przez Portal

3.4 powoływanie się na treści, informacje czy materiały zawarte na stronie Portalu w innych publikacjach, artykułach oraz innych mediach ogólno przyjętych jest zabronione bez pisemnej zgody portalu KuchniaMarche.pl

3.5 portal nie przyjmuje odpowiedzialności za formę i treść materiałów wykorzystanych w innych działaniach jak działanie na stronie Portalu bez zgody serwisu KuchniaMarche.pl w oparciu o wartości intelektualne dostępne na stronie Portalu.

3.6 wszelkie materiały typu komentarze, sugestie, artykuły, zdjęcia, uwagi oraz materiały mające w sobie nośnik wartości intelektualnej przekazywane na rzecz Portalu staja się własnością serwisu gastronomicznego  KuchniaMarche.pl , na skutek przekazania własnych treści w jakiejkolwiek formie ogólno przyjętej i regulowanej formą prawną, Portal nabywa niezbywalnego i nienaruszalnego prawa do wyżej wymienionych treści z prawem do dowolnej modyfikacji, przekształcania i wykorzystania otrzymanych materiałów.

3.7 serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl zastrzega sobie prawo do dowolnego usuwania, niszczenia i kasowania materiałów dostarczonych przez użytkowników Portalu.

4.0 Odpowiedzialność serwisu gastronomicznego  KuchniaMarche.pl

4.1 serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl nie gwarantuje oraz nie bierze odpowiedzialności  że materiały, statystyki, tabele, treści i publikacje oraz artykuły są wolne od błędów, aktualne, rzetelne i mają potwierdzenie w badaniach naukowych oraz publikacjach natury naukowej.

4.2 serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl nie gwarantuję że Portal i jego serwer jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów mających w sobie nośnik niebezpieczeństwa dla systemów operacyjnych użytkownika.

4.3 użytkownik korzystający z serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl korzysta ze strony na swoja własną odpowiedzialność z pełnym zrozumieniem ryzyka wykorzystania materiałów zawartych na stronie w swoim życiu prywatnym lub zawodowym.

4.4 serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie, poboczne, wszelkie, powstałe negatywne skutki mające w sobie nośnik straty zarówno osobistej jak i materialnej powstałej na skutek korzystania lub niemożności korzystania z treści zawartych na stronie Portalu.

4.5 ta strona może zawierać linki do zewnętrznych stron, za które to, ani za ich zawartość, Portal  KuchniaMarche.pl nie ponosi odpowiedzialności.

5.0 Informacje ogólne dotyczące użytkowników serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl

Pod pojęciem UŻYTKOWNIK przyjmuję się uczestnika – serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl korzystającego z Portalu, wykorzystującego treści zawarte na Portalu i aktywnie działającego w społeczności Portalu.

6.0 Warunki świadczenia usług, dotyczące użytkowników serwisu gastronomicznego / portaluKuchniaMarche.pl

6.1 Użytkownikiem Portalu może być każda osoba pełnoletnia lub młodsza korzystająca z praw serwisu po opieką rodzicielską.

7.0 Ochrona danych osobowych w serwisie gastronomicznym KuchniaMarche.pl

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławska Akademia Kulinarna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (dalej „WAK”).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK oraz podmiotów współpracujących z WAK;
 • przesyłania informacji handlowej WAK oraz podmiotów współpracujących z WAK;
 • rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • obsługi zapytań ofertowych oraz innych zapytań;
 • ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z WAK, przesyłania informacji handlowej WAK oraz podmiotów współpracujących z WAK;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obsługi zapytań ofertowych;
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK, obsługi innych zapytań oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy WAK, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe i ubezpieczeniowe;
 • podmioty współpracujące z WAK, w tym franczyzobiorcy oraz podmioty powiązane z WAK osobowo lub kapitałowo.
 1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez WAK uzależniony jest od celu, w którym Pani/Pana dane są przetwarzane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • do momentu cofnięcia zgody w zakresie danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z WAK, przesyłania informacji handlowej WAK oraz podmiotów współpracujących z WAK;
 • okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, skarg i wniosków;
 • okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przez okres niezbędny do obsługi zapytań ofertowych – w przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz obsługi zapytań ofertowych.
 • do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów WAK lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług WAK, odpowiedzi na przesłane zapytania oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do:

-dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych;

-ograniczenia przetwarzania danych;

-przenoszenia danych,

-cofnięcia zgody,

-wniesienia sprzeciwu.

-prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest konieczne do celów związanych z podjęciem działań przed zawarciem umowy i wykonywaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie dane osobowych, których przetwarzanie odbywa się na innych podstawach jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji pozostałych celów.

 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu zapewnienia dostosowanych informacji o usługach i produktach WAK oraz podmiotów współpracujących z WAK poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub do prognozy przyszłych ofert.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Jeżeli chce Pani/Pan otrzymywać materiały marketingowe / handlowe dotyczące działalności WAK oraz podmiotów współpracujących z WAK, prosimy o zaznaczenie niżej wymienionych, odpowiednich zgód.

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WAK drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez WAK w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz informacji handlowych podmiotów współpracujących z WAK przez czas i w zakresie współpracy z WAK, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WAK treści obejmujących oferty handlowe WAK, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz treści obejmujących oferty handlowe podmiotów współpracujących z WAK przez czas i w zakresie współpracy z WAK, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Cofnięcie udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie oraz nie wpływa na czynności wykonane przed jej wycofaniem.

8.0 Postępowanie Reklamacyjne

8.1 Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

8.2 zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika mogą być składane w formie elektronicznej na adres KuchniaMarche@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Portalu.

8.3 reklamacje są rozpatrywane przez Portal.

8.4 prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

8.5 portal dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

8.6 w przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, Portal powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

9.0 Postanowienia końcowe dotyczące  serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl

9.1 jedynym administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Użytkowników Portalu jest serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl

9.2 w trakcie działalności serwisu gastronomicznego KuchniaMarche.pl będą wprowadzane zmiany i modyfikacje Regulaminu mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom Portalu i ochronie ich Danych Osobowych.

9.3 serwis gastronomiczny KuchniaMarche.pl zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu na stronie portalu na dwa tygodnie przed zdarzeniem do czasowego wyłączenia działania Portalu lub trwałego usunięcia Portalu z sieci z jednoczesnym trwałym i nieodwracalnym  zniszczeniem posiadanych Danych Osobowych, materiałów tematycznych i innych treści wartości merytorycznej.

9.4 wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i działalności Portalu będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.